Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

PERANAN PUSAT/BAHAGIAN & UNIT

MIROS diketuai oleh Ketua Pengarah dan dari segi pentadbiran ia terbahagi kepada tiga Pusat dan dua Bahagian. Pusat-pusat tersebut adalah Pusat Penyelidikan Perubahan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya, Pusat Penyelidikan Biomekanik dan Keselamatan Kenderaan dan Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya dan Persekitaran manakala Bahagian pula adalah Bahagian Pentadbiran dan Kewangan serta Bahagian Penerbitan dan Pengurusan Ilmu.


Pejabat Ketua Pengarah:

Pejabat Ketua Pengarah terdiri daripada unit-unit berikut:

 • Unit Korporat dan Pengurusan Ilmu (UKPI);
 • Unit Pengurusan Penyelidikan dan Pematuhan (RMC); dan
 • Unit Operasi ASEAN NCAP.


Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya dan Persekitaran (REER)

Pusat ini telah disusun dalam tiga (3) unit:

 • Unit Analisis Data Kemalangan dan Pendedahan (CDE);
 • Unit Kejuruteraan Lebuhraya dan Trafik (HTE); dan
 • Unit Pengangkutan Pintar dan Pembangunan Sistem (ITS).

Beberapa objektif utama Pusat ini adalah untuk:

 • Menyediakan pangkalan data kemalangan dan kecederaan kebangsaan yang dikemaskinikan secara berterusan;
 • Data peta kemalangan dengan menggunakan kod geografi, kod kemalangan RUM dan kod digital;
 • Menjalankan analisis diagnostik terhadap kemalangan jalan raya dan penilaian intervensi keselamatan;
 • Menjalankan penyelidikan berkenaan dengan reka bentuk jalan raya dan persekitaran jalan raya yang lebih selamat;
 • Mewujudkan model trafik berkaitan dengan kemudahan trafik dan pengangkutan; dan
 • Menjalankan survei ke atas kenderaan yang dijalankan secara tahunan untuk menilai kadar Perjalanan Kilometer Kenderaan (VKT) dan Perjalanan Kilometer Penumpang (PKT).

 

Pusat Penyelidikan Perubahan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya (RUBC)

RUBC menjalankan penyelidikan secara mendalam bagi membantu mengubah tingkah laku negatif pengguna jalan raya. Dari segi pentadbiran, pusat penyelidikan ini terbahagi kepada dua (2) unit. Setiap sub unit mempunyai skop dan fokus penyelidikan yang lebih spesifik yang mana menyumbang kepada objektif umum dalam mempertingkatkan keselamatan jalan raya melalui tingkah laku yang lebih positif. Unit-unit tersebut ialah:

 • Unit Analisa Tingkahlaku & Penilaian (BeHAV); dan
 • Unit Simulasi Tindak Balas Manusia (HuRAS).

Objektif utama pusat penyelidikan ini adalah untuk:

 • Menjalankan penyelidikan tentang keberkesanan kempen keselamatan jalan raya, ukuran penenang lalu lintas, sosiologi pengangkutan, penguatkuasaan dan psikologi tingkah laku pengguna jalan raya,
 • Penilaian tentang keberkesanan pengetahuan keselamatan jalan raya melalui pendidikan, dan
 • Mengawas dan mengakreditasi institut memandu seluruh negara.

 

Pusat Penyelidikan Biomekanik dan Keselamatan Kenderaan (VSB)

Dari segi pentadbiran, untuk memastikan kelancaran kerja, Pusat ini dibahagikan kepada tiga (3) unit:

 • Unit Pencegahan dan Sains Kecederaan Kemalangan (CRIS-P);
 • Unit Kejuruteraan Keselamatan Perlanggaran (CRASE); dan
 • Unit Rekonstruksi Kemalangan (CRU).

Objektif utama Pusat ini adalah:

 • Menghasilkan penyiasatan kebolehtahanan perlanggaran dalam mekanik kecederaan, biomekanik dan toleransi manusia terhadap kemalangan termasuk rekonstruksi kemalangan berkaitan kecederaan;
 • Menjalankan penyelidikan terhadap rawatan trauma, rawatan pasca kecederaan, tindak balas kecemasan serta kecergasan perubatan pra dan pasca kemalangan;
 • Mengkaji semula dasar dan pendekatan sedia ada ke arah penambahbaikan Prosedur Operasi Piawai, Kod Amalan dan Piawaian Industri melalui laporan teknikal dan penerbitan dan juga cadangan;
 • Melaksanakan ujian pengesahan terhadap impak kemalangan; dan
 • Memantau dan mengaudit pelaksanaan SHE.

 

Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP)

Bahagian Khidmat Pengurusan terdiri daripada:

 • Unit Pengurusan Sumber Manusia (UPSM);
 • ​Unit Pengurusan Kewangan dan Perolehan (UPKP); dan
 • Unit Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti (UPPF)

Tugas utama Bahagian ini adalah untuk:

 • Merangka dan melaksanakan garis panduan berkaitan dengan pengurusan dan pembangunan sumber manusia;
 • Menetapkan tatacara dan proses untuk penyelenggaraan infrastruktur dan pentadbiran umum;
 • Mengurus kewangan dan akaun serta menyediakan bajet tahunan;
 • Mengurus aset dan inventori, perancangan dan pemerolehan aset melalui tender atau rundingan secara langsung; dan
 • Merancang, mengurus dan menganjurkan kursus/bengkel untuk pembangunan kerjaya, peperiksaan dalam perkhidmatan dan menyelaraskan program pembangunan kompetensi untuk semua staf.
 • Membangunkan perpustakaan sebagai sebuah wadah utama sumber keselamatan jalanraya serantau dengan hubungan yang meluas dengan organisasi-organisasi keselamatan jalan raya antarabangsa dan institut-institut penyelidikan; dan
 • Merancang, menyusun dan membangunkan infrastruktur IT, sistem aplikasi untuk rangkaian internet dan intranet, akses dan pengeluaran maklumat di samping memastikan integriti data.